Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Објављена публикација "Погледи на партнерство"

Истраживачки извештај је настао је као део пројекта „Дијалог промена“. Аутори извештаја су Александра Ђуровић, Горан Радловачки, Јелена Јеринић и Владимир М. Павловић.

Детаљније

Млади и интеркултуралност у Србији

Као кључне изазове у примени интеркултуралности у образовању, овај документ препознаје недовољну координисаност у примени интеркултуралности од стране релевантних актера, као и често одсуство примене „међупредметног приступа" у интеркултуралном образовању.

Детаљније

Модели локалне подршке женском предузетништву

Европски покрет у Србији- Краљево, израдио је публикацију „Модели локалне подршке женском предузетништву" са циљем истицања значаја и законских могућности за развијање локалних капацитета за оснаживање жена у развијању предузетничких активности.

Детаљније

Анализа о утуживости економских и социјалних права у Србији

Свеобухватна анализа утуживости еконосмких и социјалних права у Србији испитује у којој мери су економска и социјална права загарантована и заштићена у Србији, као и недостатке постојећих механизама заштите.

Детаљније

Предлог практичне политике: Увођење медијске писмености на факултетима

Новосадска новинарска школа креирала је документ практичне политике, којим се предлаже увођење медијске и информационе писмености као обавезног предмета на свим факултетским смеровима где се образују будући просеветни радници.

Детаљније

Нацрт Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима

Ужички центар за права детета (УЦПД) је у сарадњи са Министарством спорта иницирао процес израде и креирао нацрт Посебног протокола за заштиту деце од насиља у спорту и спортским активностима, који произилази из Општег протокола за заштиту деце од насиља, усвојеног од стране Владе Републике Србије почетком 2022. године и изради Приручника за примену Посебног протокола

Детаљније

Смернице за стицање и регистрацију статуса социјалног предузетништва

У циљу објашњавања на који начин социјална предузећа, у различитим правним формама, могу да стекну тај статус, какве измене је потребно да донесу како би добили тај статус, и какве обавезе проистичу из тог статуса, изађене су Смернице за стицање и регистрацију статуса социјалног предузетништва. Смернице немају правну снагу, већ су направљене са идејом да помогну читаоцима да боље разумеју Закон и начине његове примене.

Детаљније

Оцена стања квалитета ваздуха у Лесковцу

Чланови организације Тим 42 израдили су истраживање у циљу прикупљања свих расположивих информација о загађењу ваздуха на територији града Лесковца како би се што прецизније одредило стање квалитета вазхуда.

Детаљније

Мере активне политике запошљавања из угла жена 45+

Публикација даје преглед најновијих налаза о факторима који утичу на запошљивост жена, представља активне мере тржишта рада са прегледом статистике о учешћу жена у овим мерама. Један део посвећен је налазима квалитативног истраживања корисница програма НСЗ и њихових саветника за запошљавање. Публикација нуди и различите препоруке за наведену област.

Детаљније

Ефикасност програма психосоцијалне подршке

Иницијалне процене менталног здравља у три циљне популације: младих, особа у кризи и саријих особа показују да су ове приоритетне групе у великој мери психички угрожене. Учесталости депресије и анксиозности, као и осталих психолошких карактеристика указују на велику акутну потребу за додатном психолошком и психосоцијалном подршком.

Детаљније

Медијска писменост на факултетима за образовање учитеља и наставника

Новосадска новинарска школа спровела је истраживање са циљем увида у канале којима просветни радници стичу знања о медијима и медијској писмености током школовања за наставнички позив. Методом дубинских интервјуа са универзитетским професорима израђена је анализа реализације предмета Медијске писмености на факултетима као и реакције студената на исти.

Детаљније

Пубикација „Стипендије за ученике и студенте са хендикепом у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији“

Удружење студената са хендикепом спровело је истраживање са циљем увида у постојеће конкурсе за ученичке и студентске стипендије које додељују јединице локалних самоуправа. Истраживање имало је циљ да утврди постојање критеријума за стипендирање ученика и студената са хендикепом. Публикација даје преглед свих 145 општина и градова у Републици Србији као и инструмената стипендирања, уколико постоје, ученичке и/или студентске стипендије. Истраживање је реализовано од августа до новембра 2021.

Детаљније

Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева - дијалогом ка бољим локалним јавним политикама

Центар за едукацију и транспаретност спровео је анализу применом методе анализе садржаја и интервјуа са запосленима, са циљем да истражи постојеће капацитете Градске управе у Панчеву за покретање и реализовање процеса отварања јавних података који се прикупљају у оквиру њене надлежности на локалном нивоу.

Детаљније

Предлог практичних политика за безбедност и заштиту деце од насиља у спортским активностима

Ужички центар за права детета, креирао је „Предлог практичних политика за безбденост и заштиту деце од насиља у спортским активностима“. Предлог практичних политика има за циљ да дефинише општи појам, кључне активности, кључне актере и кључне елементе у изградњи система заштите деце од насиља у спортским активностима, а на основама постојећег нормативног уређења спортских активности и нормативног уређења заштите деце од насиља.

Детаљније

Извештај о социјалном задругарству 2016 - 2022

Извештај о социјалном задругарству је настао у сарадњи задружног, академског и цивилног сектора. Циљ Извештаја је да пружи информације о постигнућима и развојном окружењу домаћег социјалног задругарства чији је развитак у самом повоју. Извештај прати првих 6 година развоја социјалног задругарства, у периоду од почетка примене Закона о задругама Републике Србије у јануару 2016. године до јануара 2022. године.

Детаљније

Мониторинг извештај о степену укључености организација цивилног друштва у дијалог са јавним властима код пројеката ЈПП

Институт за територијални економски развој – ИнТЕР је израдио Мониторинг извештај о степену укључености организација цивилног друштва у дијалог са јавним властима код пројеката јавно-приватног партнерства (ЈПП) који је претходних дана представљен на округлим столовима у Општини Топола, Општини Пландиште и Општини Бечеј.

Детаљније

Објављена публикација „Полиција по нашој мери“

Удружење „Да се зна!“ израдило је „Приручник за правилно поступање по пријавама противправних инцидената над ЛГБТ+ особама“. Публикација описује постојеће процедуре и изазове у раду полиције са квир особама, са освртом на политички контекст у коме функционишу институције у Републици Србији, и даје низ препорука за изградњу стабилног система подршке и заштите у процесима противправних инцидената мотивисаних хомофобијом и трансфобијом.

Детаљније

Водич за јединице локалне самоуправе: „Дијалогом до ориГИнал производа“

Савез „Оригинал Србија“ креирао је публикацију која представља основ за модел сарадње удружења произвођача и јединице локалне самоуправе за подршку сертификације производа са ознаком географског порекла. Водич је креиран са циљем упознавања локалних самоуправа са системом ознаке географског порекла као једним од потврђених модела ЕУ у развоју локалне заједнице у раралним срединама.

Детаљније

Публикација: „Управљање пандемијом - научене лекције за сигурнију будућност“

Београдски центар за безбедоносну политику израдио је публикацију, која је настала у оквиру истраживања које је спроведено од октобра 2021.године до марта 2022.године. Анализа садржи одређене препоруке неопходне за побољшање управљања пандемијом COVID-19, евентуално и неке друге пандемије у будућности.

Детаљније

Алексиначка АРМија против насиља: Истраживање о насиљу над женама у оквиру пројекта АЛАРМ

Друштво за развој креативности је у склопу пројекта „Аларм“, реализовало је истраживање ставова сеоских жена о насиљу, начинима борбе против насиља и њиховом активном укључивању у превентивне активности и борбу против насиља.

Детаљније