Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Програм подршке пројектима организација цивилног друштва

Београдска отворена школа у оквиру пројекта Дијалог промена спроводи Програм подршке пројектима оранизација цивилног друштва усмереним на дијалог, решавање проблема и позитивне промене у јавним политикама кроз сарадњу ОЦД и јавних власти, јачањем капацитета ОЦД за осмишљавање, сповођење, праћење и евалуацију јавних политика. Кроз имплементацију пројеката, радиће се и на упознавању шире јавности о потреби и резултатима дијалога ОЦД и јавних власти у процесу доношења одлука и решавања проблема у заједници.

За организације цивилног друштва подршка подразумева:

Финансијску подршку за спровођење пројеката;

Развој и унапређење специфичних знања и вештина везаних за дијалог са јавним властима, осмишљавање, праћење и евалуацију јавних политика;

Експертску и менторску подршку током реализације пројеката.

Тематске области обухваћене овим Програмом су:

Унапређење и заштита људских права;

Развој локалне заједнице;

Заштита и унапређење животне средине и климатске промене;

Унапређивање запошљивости;

Социјална укљученост осетљивих група;

Подршка у оквиру овог Програма намењена је организацијама цивилног друштва које су:

Правно лице;

Непрофитне;

Имају доказано искуство у покретању дијалога са јавним властима на локалном и/или националном нивоу;

Регистроване у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама;

Имају управљачке капацитете, професионалне компетенције и квалификације потребне за успешно извршење предложених активности;

Процес пријављивања се састоји из две фазе:

Фаза 1: Достављање пројектних идеја  (У првој фази селекције за учешће у Програму од организација се очекује да у форми кратког концепта, односно пројектне идеје јасно опишу проблем који је потребно решити, да опишу које резултате желе да постигну, да предложе активности којима сматрају да се проблем може решити, као и да идентификују све оне актере који им у том послу могу помоћи)

Фаза 2: Достављање пуних предлога пројеката (У другој фази селекције  ће одабране организације своје пројектне идеје разрадити у предлоге пројеката, уз менторску подршку БОШ тима);