Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Смернице за стицање и регистрацију статуса социјалног предузетништва

Коалиција за развој солидарне економије активно је учествовала у процесу припреме законодавног оквира, али и након усвајања Закона о социјалном предузетништву интезивно ради на важним питањима у вези са применом Закона. У циљу објашњавања на који начин социјална предузећа, у различитим правним формама, могу да стекну тај статус, какве измене је потребно да донесу како би добили тај статус, и какве обавезе проистичу из тог статуса, изађене су Смернице за стицање и регистрацију статуса социјалног предузетништва. Смернице немају правну снагу, већ су направљене са идејом да помогну читаоцима да боље разумеју Закон и начине његове примене.

Смернице дају основне информације о области социјалног предузетништва и објашњење основних појмова, ко што су: социјална еконимија, друштвени (социјални) циљ, друштвено осетљиве групе, социјално предузетништво, социјалне иновације, социјална предузећа. Посебно је важно повезивање појма социјалног предузећа са субјектом социјалног предузетништва, који је у закону еквивалент овом широко прихваћеном појму у Европи и свету.

Документ пружа одговре на следећа питања:

  • ко може да стекне статус социјалног предузетништва
  • који су услови (у вези са расподелом добити, стицањем и располагањем имовином и управљањем и извештавањем о друштвеној улози/ циљу) неопходни да се испуне да би се регисртовао статус субјетка социјалног предузетништва, за сваку од правних форми
  • какав је правни положај, права и обавезе субјеката који обављају делатност са статусом социјалног предузетништва

ПРЕУЗМИ СМЕРНИЦЕ

Смернице су израђене у оквиру пројекта „Дијалог промена“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Припремила: Мирјана Шакић