Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

О пројекту

У циљу пружања подршке успостављању дијалога између цивилног и јавног сектора, Београдска отворена школа ће у периоду од 2021. до 2023. године спроводити пројекат “Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти”.

Пројекат ће одговарати на постојеће изазове у сарадњи организација цивилног друштва (ОЦД) и јавних власти приликом доношења одлука и креирања јавних политика за решавање конкретних проблема у заједници. Пројекат ће унапређивати постојеће и развијати нове приступе у дијалогу различитих актера. Резултати спроведених истраживања биће коришћени за јачање капацитета ОЦД за укључивање и утицај на реформске процесе у Србији. Пројекат ће допринети и повећању видљивости, разумевању и свеукупном прихватању дијалога као кључног инструмента за доношење одлука и решавање проблема од јавног интереса.

Циљеви пројекта су пружање подршке дијалогу о јавним политикама заснованом на доказима односно подацима и сарадњи ОЦД и јавних власти као и јачање капацитета ОЦД за осмишљавање, спровођење, праћење и евалуацију јавних политика. Кроз имплементацију пројекта, радиће се и на упознавању шире јавности о потреби и резултатима дијалога ОЦД и јавних власти у процесу доношења одлука и решавања проблема.

У фокусу пројекта биће подршка ОЦД и њиховим пројектима усмереним на дијалог и позитивне промене у заједници, као и подршка истраживањима чији ће се резултати користити за јачање капацитета организација. Поред тога, активно ће се радити на јачању капацитета ОЦД за делотворно укључивање у процесе доношења одлука и креирање јавних политика.

Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији, и биће реализован у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалогРепубличким секратаријатом за јавне политике, Центром за јавне политике ЕУ Универзитета у Београду, Олоф Палме Центром као и са Уредом за удруге Владе Републике Хрватске.

Зашто је дијалог важан?

Београдска отворена школа јача капацитете цивилног и јавног сектора пружањем стручних, иновативних и квалитетних услуга, али и препознаје организације и институције спремне да мењају и унапређују себе, своје окружење и заједницу у којој раде. Кроз различите програме, обуке, стручну, техничку и финансијску подршку као и креирањем и пружањем иновативних услуга, БОШ одговара на потребе и спаја ова два сектора друштва, користећи дугогодишње искуство у јачању капацитета.

Европска комисија је у свом Саопштењу о политици проширења ЕУ за 2020 годину и извештају за Републику Србију, препознала цивилно друштво као кључну компоненту демократског система и дала препоруку да би државне институције требало да га препознају и третирају као такво. Према подацима Извештаја, у јануару 2020. године:

  • Влада је усвојила смернице за укључивање ОЦД у радне групе за израду прописа и јавних политика;
  • Владина Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом израдила је базу података о „контакт тачкама ОЦД” у јавним институцијама и локалним самоуправама;
  • Смањена је употреба хитних процедура за усвајање закона, што потенцијално омогућава више времена за консултације у процесу доношења закона.

Међутим, одређени број ОЦД истакао је да је време одређено за јавне консултације и даље прекратко или да њихови коментари на нацрте закона нису били у довољној мери разматрани и уважени. Такође, Извештај указује и да Национална стратегија и Акциони план за помоћ у стварању позитивног окружења за ОЦД још увек нису усвојени. Савет за сарадњу са цивилним друштвом тек треба да буде успостављен.

У циљу унапређења живота свих грађана и решавања проблема од значаја за цело друштво, потребно је укључивање свих заинтересованих страна како из цивилног, тако и јавног сектора. Консултације са свим кључним актерима помажу да се идентификују приоритети, јер се тако кроз процес креирања јавних политика стварају закони и прописи по мери грађана. У овом процесу, цивилни сектор је значајан партнер у пружању тематске експертизе у одређеним друштвеним сферама и креирању окружења за структуирани дијалог.