Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Ресурси

Пубикација „Стипендије за ученике и студенте са хендикепом у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији“

Удружење студената са хендикепом спровело је истраживање са циљем увида у постојеће конкурсе за ученичке и студентске стипендије које додељују јединице локалних самоуправа. Истраживање имало је циљ да утврди постојање критеријума за стипендирање ученика и студената са хендикепом. Публикација даје преглед свих 145 општина и градова у Републици Србији као и инструмената стипендирања, уколико постоје, ученичке и/или студентске стипендије. Истраживање је реализовано од августа до новембра 2021. године користећи права која произилазе из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Резултати истраживања показали су да је број локалних самоуправа које стипендирају ученике и студенте са хендикепом према блаже дефинисаним критеријумима је веома мали - само 14 јединица локалних самоуправа има конкурсе који препознају ученике и студенте са хендикепом.

-Број ЈЛС у којима постоје критеријуми за стипендирање ученика са хендикепом је 6 ( што је 4% од укупног броја ЈЛС и 14, 3% ЈЛС које пружају могућност стипендирања ученика)

- У 6 општина/ градова постоје критеријуми за ученике са инвалидитетом или хроничним болестима ( Смедерево, Рековац, Неготин, Ужице, Бабушница и Зрењанин)

-Посебан конкурс за ученике са инвалидитетом или хроничним болестима имају 2 општине/ град (Београд и Кљажевац)

 

  ПРЕУЗМИ ПУБЛИКАЦИЈУ

Истраживање је спроводено у оквиру пројекта „Дијалог промена“, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније. Истраживање спровели Агатина Петровић, Бобан Стојановић и Милан Јанковић