Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Питања и одговори

Организације  цивилног  друштва  могу  да  кандидују  предлоге  пројеката, за  Програм подршке пројектима Дијалог промена, у оквиру следећих тематских области:
•Подршка демократском развоју;
•Унапређење и заштита људских права;
•Развој локалне заједнице;
•Заштита и унапређење животне средине и климатске промене;
•Унапређење запошљивости;
•Социјална укљученост осетљивих група и
•Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати Програма подршке пројектима Дијалог промена.
Ако се Ваша пројектна идеја налази у овако широком дијапазону тематских области, нема разлога да не конкуришете.

Организација цивилног друштва која конкурише за подршку у оквиру програма Дијалог промена може бити носилац пројекта ако испуњава следеће техничке критеријуме:

    да је правно лице;
    да је непрофитна;
    да има доказано искуство у покретању дијалога са јавним властима на локалном и/или националном нивоу;
    да је регистрована у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама, и
    да има управљачке капацитете, професионалне компетенције и квалификације потребне за успешно извршење предложених активности.

Дакле, неформалне групе не могу бити носиоци пројектне идеје, нити партнери на овом позиву.

Инфо сесија ће бити снимана. Снимак са инфо сесије биће постављен на сајту dijalogpromena.bоs.rs наредног дана.

У фази 1 подношења пројеката не постоје ограничења у виду расподеле тражених средстава, већ се од организација цивилног друштва тражи само да упишу укупан оквирни буџет пројекта. Организације чије пројектне идеје прођу у фазу 2 селекције добиће од БОШ-а детаљније инструкције у вези свих финансијских питања.

Циљ Програма подршке пројектима „Дијалог промена“ је пружање подршке конструктивном и делотворном дијалогу организација цивилног друштва и јавних власти, приликом доношења одлука и креирања јавних политика за решавање конкретних проблема у заједници.

Организација цивилног друштва која конкурише за подршку у оквиру програма Дијалог промена може бити носилац пројекта ако испуњава следеће техничке критеријуме:

 • да је правно лице;
 • да је непрофитна;
 • да има доказано искуство у покретању дијалога са јавним властима на локалном и/или националном нивоу;
 • да је регистрована у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама, и
 • да има управљачке капацитете, професионалне компетенције и квалификације потребне за успешно извршење предложених активности.

Пројекти који укључују осетљиве групе су добро дошли и покривени су у оквиру Позива у тематској области Социјална укљученост осетљивих група.

Осим те, на Позив се могу кандидовати и пројекти који покривају следеће области:

 • Подршка демократском развоју;
 • Унапређење и заштита људских права;
 • Развој локалне заједнице;
 • Заштита и унапређење животне средине и климатске промене;
 • Унапређење запошљивости;
 • Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати Програма подршке пројектима Дијалог промена.

Иако су увек добро дошла, партнерства у овом Позиву нису обавезна, што значи да носилац може бити уједно једина ОЦД која имплементира пројекат.

У овом Позиву не постоји ограничење у виду минималног/максималног годишњег промета који носилац пројекта мора да има да би био адекватан кандидат за пројекат.

Организације могу да конкуришу за финансијску подршку у максималном износу вредности пројекта до 20.000,00€.

Одобрена средства која БОШ додељује могу бити у распону између 70% - 90% укупних средстава.
 
Остали трошкови (учешће организације у финансирању пројекта) не смеју бити покривени ЕУ буџетима, већ морају бити финансирани из других извора и она могу да износе у распону од 10% - 30% вредности пројекта.

Свако радно ангажовање које има везе са пројектом мора бити уговорно дефинисано (Уговор о раду или Уговор о делу у зависности од врсте посла/ангажовања).

Овај позив намењен је организацијама цивилног друштва, мрежама, задужбинама и фондацијама. Самим тим, локалне самоуправе не могу бити партнери на конкурсу за пројекте. Оно што је дозвољено јесте ангажовање особља из јединица локалних самоуправа у својству едукатора,  тренера или као стручњака у одређеној области. За свој рад могу имати хонорар.

Не постоји временски оквир у којем би организација требало да буде регистрована, али би организације требале бити у могућности да доставе билансе стања и успеха за период који се тражи у пријавном формулару.

У сврху промоције Позива, БОШ ће организовати информативну инфо сесију путем платформе Zoom на дан 11.05.2022. с почетком у 12:00 часова.