Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Блог

Ефекти аерозагађења на здравље деце у Крагујевцу

Утицај аерозагађења узрокованог коришћењем угља и мазута за производњу топлотне енергије у Крагујевцу на погоршање здравља код деце, један је од највећих изазова јавног здравља на територији Града Крагујевца

Детаљније

Утицај климатских промена на родну димензију безбедности

Родна динамика и односи су саставни део процеса климатских промена и друштвених трансформација које оне покрећу. Процеси које проистичу из климатских промена нису родно неутрални: они додатно продубљују већ постојеће неједнакости између мушкараца и жена

Детаљније

Положај међународних студената у Србији

Резултати из прошлости, као и покретање пројекта „Свет у Србији”, подстакли су нас да се определимо за изучавање привремених миграција међународних студената стипендиста у Србији у 21. веку.

Детаљније

Стратегија о спречавању злоупотребе дрога у Србији: постигнућа и изазови

Циљ истраживачког пројекта Алтернативни извештај о спровођењу Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период од 2014 - 2021. године је да понуди алтернативни поглед на спровођење националне стратегије за борбу против дрога, као и да укључи и процене цивилног сектора.

Детаљније

Студија случаја: Јачање капацицета ОЦД кроз реформу јавне управе

Основни циљ овог пројекта био је сазнавање конкретних чињеница о капацитетима институција локалне самоуправе Града Панчева, на основу чега ће се допринети јачању капацитета Центра за едукацију и транспарентност (ЦЕТРА), локалне организације цивилног друштва, и њеној улози стручног и поузданог партнера у креирању јавних политика и реформским процесима на локалу кроз праћење и заговарање реформе јавне управе.

Детаљније

Подршка запошљавању и економско оснаживање повратника

Повратници из Србије се суочавају са вишеструком друштвеном искљученошћу, а посебне тешкоће имају у обезбеђивању минимума егзистенције и укључивању у тржиште рада. Подстицајни програми најчешће подразумевају укидање социјалне помоћи, те повратници у великој мери нису мотивисани за предузетничке активности. Из тог разлога се разматра идеја о заштићеним формама предузетничке активности, односно о могућности социјалног предузећа.

Детаљније

Ментално здравље младих - Шта су највећи изазови са којима се суочавају?

Током и након пандемије вируса короне скренута је пажња на значај менталног здравља, као и на велик број изазова са којим се млади данас суочавају, те угрожености менталног здравља код те популације. Можемо рећи да се отвореније говори о изазовима свакодневног функционисања у савременом друштву, притисцима који млади осећају, али и трагању за подршком и помоћи.

Детаљније

Феномен раних бракова ромских девојчица

Прeдмeт истраживања је феномен рaних брaкoвa рoмских дeвojчицa у Војводини, док је пoсeбaн фoкус нa пoтeнциjaлним рaзлoзимa зa ступaњe у рaнe брaкoвe кao штo су oбрaзoвaњe, зaпoслeнoст, прихoди, рeпрoдуктивнo здрaвљe, нaсиљe у пaртнeрским oднoсимa и сличнo.

Детаљније

Доступност услуга социјалне заштите и материјалне подршке женама на територији општине Рековац

Колико су доступне услуге социјалне заштите у општини Рековац, каквог су квалитета и колико заиста одговарају на потребе локалног становништва, пре свега жена – теме су на које је Истраживање настојало да пружи одговор. Мапирано је стање у области локалних политика социјалне заштите и на основу тога, по завршетку истраживања, упућена је иницијатива за доношење јавне политике локалној самоуправи.

Детаљније

Истраживање: Ментално здравље особа у ситуацији бескућништва

У којој се позицији налазе особе у ситуацији бескућништва? Какав је законски оквир и доступне институционалне услуге? Какво је искуство особа у ситуацији бескућништва када је о томе реч, а посебно када се ради о здрављу и менталном здрављу? Циљ овог истраживања је да пружи увиде и одговори на дата питања, да разуме искуства бескућништва, начине уласка у ту ситуацију, као и најважније баријере и ресурсе за излазак из ње, са фокусом на улогу менталног здравља.

Детаљније

Представљање истраживања о дигиталној инклузији Рома

Др Љиљана Скробић, доценткиња на Филозофском факултету у Нишу, спровела је истраживање које је за циљ имало генерисање поузданог знања о организовању и функсионисању основношколског обрзовања за време трајања пандемије вируса КОВИД-19. У којој мери је онлајн или комбиновани вид наставе био доступан, приступачан и прилагођен ученицима ромске националности, као и кључне смернице за унапређење ове области

Детаљније

Корак напред: Нови Општи протокол за заштиту деце од насиља

Влада Републике Србије, у фебруару 2022. године, усвојила је нови Општи протокол за заштиту деце од насиља. Мрежа организација за децу Србије, чији је Ужички центар за права детета члан, имао је свог представника у Радној групи.

Детаљније

Отвореним подацима до иновативних услуга: Случај Панчево

Желећи да припомогне бољем функционисању локалне средине и јавних сервиса, Центар за едукацију и транспарентност (ЦЕТРА) наставио је са реализацијом пројекта „Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева – дијалогом ка бољим локалним јавним политикама”.

Детаљније