Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Блог

Ментално здравље младих - Шта су највећи изазови са којима се суочавају?

Током и након пандемије вируса короне скренута је пажња на значај менталног здравља, као и на велик број изазова са којим се млади данас суочавају, те угрожености менталног здравља код те популације. Можемо рећи да се отвореније говори о изазовима свакодневног функционисања у савременом друштву, притисцима који млади осећају, али и трагању за подршком и помоћи.

Детаљније

Феномен раних бракова ромских девојчица

Прeдмeт истраживања је феномен рaних брaкoвa рoмских дeвojчицa у Војводини, док је пoсeбaн фoкус нa пoтeнциjaлним рaзлoзимa зa ступaњe у рaнe брaкoвe кao штo су oбрaзoвaњe, зaпoслeнoст, прихoди, рeпрoдуктивнo здрaвљe, нaсиљe у пaртнeрским oднoсимa и сличнo.

Детаљније

Доступност услуга социјалне заштите и материјалне подршке женама на територији општине Рековац

Колико су доступне услуге социјалне заштите у општини Рековац, каквог су квалитета и колико заиста одговарају на потребе локалног становништва, пре свега жена – теме су на које је Истраживање настојало да пружи одговор. Мапирано је стање у области локалних политика социјалне заштите и на основу тога, по завршетку истраживања, упућена је иницијатива за доношење јавне политике локалној самоуправи.

Детаљније

Истраживање: Ментално здравље особа у ситуацији бескућништва

У којој се позицији налазе особе у ситуацији бескућништва? Какав је законски оквир и доступне институционалне услуге? Какво је искуство особа у ситуацији бескућништва када је о томе реч, а посебно када се ради о здрављу и менталном здрављу? Циљ овог истраживања је да пружи увиде и одговори на дата питања, да разуме искуства бескућништва, начине уласка у ту ситуацију, као и најважније баријере и ресурсе за излазак из ње, са фокусом на улогу менталног здравља.

Детаљније

Представљање истраживања о дигиталној инклузији Рома

Др Љиљана Скробић, доценткиња на Филозофском факултету у Нишу, спровела је истраживање које је за циљ имало генерисање поузданог знања о организовању и функсионисању основношколског обрзовања за време трајања пандемије вируса КОВИД-19. У којој мери је онлајн или комбиновани вид наставе био доступан, приступачан и прилагођен ученицима ромске националности, као и кључне смернице за унапређење ове области

Детаљније

Корак напред: Нови Општи протокол за заштиту деце од насиља

Влада Републике Србије, у фебруару 2022. године, усвојила је нови Општи протокол за заштиту деце од насиља. Мрежа организација за децу Србије, чији је Ужички центар за права детета члан, имао је свог представника у Радној групи.

Детаљније

Отвореним подацима до иновативних услуга: Случај Панчево

Желећи да припомогне бољем функционисању локалне средине и јавних сервиса, Центар за едукацију и транспарентност (ЦЕТРА) наставио је са реализацијом пројекта „Развој локалне Стратегије отворених података града Панчева – дијалогом ка бољим локалним јавним политикама”.

Детаљније