Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Блог

Студија случаја: Јачање капацицета ОЦД кроз реформу јавне управе

Представљање истраживања: Оцена реформе јавне управе на нивоу локалне власти – студија случаја: град Панчево

Ауторка: Андреа Матијевић, Институт за политичке студије, Београд

Место реализације истраживања: Град Панчево

Основни циљ овог пројекта био је сазнавање конкретних чињеница о капацитетима институција локалне самоуправе Града Панчева, на основу чега ће се допринети јачању капацитета Центра за едукацију и транспарентност (ЦЕТРА), локалне организације цивилног друштва, и њеној улози стручног и поузданог партнера у креирању јавних политика и реформским процесима на локалу кроз праћење и заговарање реформе јавне управе. Додатно, с обзиром на то да је примењена методологија развијена у складу са СИГМА принципима јавне управе – којима се руководи и Европска комисија приликом оцењивања стања у области јавне управе у контексту приступања Србије Европској унији – истраживачки увиди могу бити веома корисни и за доносиоце одлука и запослене у датој јединици локалне самоуправе, јер уједно представљају и смернице за праћење и даље унапређивање реформи у складу са стандардима ЕУ.

Примена горепоменуте методологије подразумева да је стање јавне управе на локалном нивоу власти праћено кроз шест области које обухватају преко 14 принципа, а користећи 12 индикатора за праћење и мерење примене тих принципа. Индикатори су даље спецификовани на одређене елементе који су праћени и мерени кроз одговарајуће и већ задате критеријуме, а (не)испуњеност тих критеријума оцењивана је применом одговарајућег метода.

Области и принципи

Прва област представља Стратешки оквир за унапређење рада локалне управе и прати испуњење два принципа: јединица локалне самоуправе је израдила и донела стратешки документ за унапређење рада градске управе; стратешки документ за унапређење рада управе се спроводи сврсисходно, а циљеви реформе су утврђени и редовно се прате.

Област два Израда и координација политика такође је пратила испуњење два принципа: одлуке локалних власти се припремају на транспарентан начин; политике и акти јединице локалне самоуправе се израђују на инклузиван начин који омогућава активно учешће друштва.

У оквиру области три Службенички систем и управљање људским ресурсима праћена је реализација четири принципа: успостављен је оквир политика и правни оквир за професионалан и кохерентан службенички систем на локалу и примењује се у пракси, а институционално уређење омогућава доследне и делотворне праксе управљања људским ресурсима у локалној самоуправи; запошљавање службеника у јединици локалне самоуправе засновано је на принципу мериторности и једнаком третману кандидата у свим фазама запошљавања; спречен је директни или индиректни политички утицај на руководеће позиције у јединици локалне самоуправе; постоје мере за промовисање интегритета и спречавање корупције и за обезбеђивање дисциплине у локалној управи.

Област четири Одговорност прати реализацију принципа права на приступ информацијама од јавног значаја и доследно се примењује кроз реализацију активности локалне управе у објављивању информација на званичној интернет страници.

Област пет Пружање услуга пратила је испуњење два принципа: постоје механизми који обезбеђују квалитет јавних услуга; обезбеђена је доступност јавних услуга у пракси.

Коначно, област шест Управљање јавним финансијама проучавана је у циљу дефинисања чињеница о успешности финансијске контроле у оквиру Града Панчева као јединице локалне самоуправе, а пратила је реализацију следећих принципа: буџет јединице локалне самоуправе се утврђује у складу са правним оквиром, уз свеобухватно навођење расхода који су у складу са средњорочним буџетским оквиром и који се поштују; обезбеђени су транспарентност буџета јединице локалне самоуправе и надзор над њим; јавне набавке су у складу са основним принципима једнаког третмана, забране дискриминације, сразмерности и транспарентности и њиховим спровођењем обезбеђује се најефикасније коришћење јавних средстава и на најбољи могући начин користе модерне технике и методе јавних набавки.

Методологија и резултати

Методе примењене за процену реализације наведених принципа определиле су и карактер активности у шестомесечном истраживачком периоду. Ове методе укључивале су: анализу садржаја примарне и секундарне документације (докумената и информација доступних на званичном веб сајту Града Панчева, као и докумената добијених по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја), анализу медија (укључујући и званичне налоге на друштвеним мрежама), интервјуе са званичницима локалне самоуправе и фокус групу са грађанима и представницима локалних организација цивилног друштва. Примена ове методологије омогућила је и квантификацију резултата. Наиме, сваки елемент у оквиру сваког појединачног индикатора је пондерисан у зависности од испуњености унапред дефинисаних критеријума. Пондерација је вршена по принципу доделе поена, а збир поена омогућава доделу оцене напретка у реформама по свакој области у опсегу од 0 до 5.

На основу резултата овако спроведене анализе се изводи закључак да је процес реформи јавне управе на нивоу Града Панчева још увек у почетној фази. Ни у једној од посматраних области нису постигнути сви прописани критеријуми, како би се рад локалне управе у тој области могао оценити као усклађен са стандардима доброг управљања које прописује ЕУ. Највећи напредак остварен је у областима проактивности локалне управе у објављивању информација на званичној интернет страници, поштовања буџетског календара и успешности планирања прихода и расхода, те заснованости поступака јавних набавки на принципима једнаког третмана, забране дискриминације, сразмерности и транспарентности.

С друге стране, забрињава чињеница да се реформе у областима транспарентност рада Градског већа и припреме нацрта и предлога одлука у локалној управи, инклузивност и отвореност у креирању докумената јавних политика у локалној управи и ефикасност мера за унапређење интегритета и спречавање корупције у локалној управи још увек налазе на нултој тачки. На основу ових оцена изведена је и просечна оцена напретка у процесу реформи јавне управе на нивоу Града Панчева, која износи 2,1 (на скали 0–5).

Резултати ове анализе представљени су и у оквиру догађаја организованог крајем децембра 2022. године у просторијама Синхро Хаб-а у Панчеву, као финалне активности на пројекту којој су присуствовали грађани и представници организација цивилног друштва. Додатно, сви резултати истраживања стављени су на располагање организацији ЦЕТРА, како би у будућем периоду могла да креира предлоге јавних политика и да заговара реформе засноване на чињеницама и процени стања на терену.

Цело истраживање можете преузети ОВДЕ

Ово истраживање је настало у оквиру Програма подршке истраживачима „Дијалог промена” који спроводи Београдска отворена школа у оквиру пројекта Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти”. Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији. 

За садржину истраживања искључиво је одговорна ауторка Андреа Матијевић и садржина нужно не одражава ставове Београдске отворене школе нити Европске уније.