Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Блог

Корак напред: Нови Општи протокол за заштиту деце од насиља

Доношење Општег протокола за заштиту деце од насиља део је Националног акционог плана за реализацију Поглавља 23 у процесу придруживања Европској унији. Ужички центар за права детета је последњих година спроводио активности заговарања за доношење Општег протокола и заговарања да сектор спорта буде експлицитно препознат у тексту Општег протокола као носилац одговорности у превенцији и заштити деце од насиља.

Влада Републике Србије, у фебруару 2022. године, усвојила је нови Општи протокол за заштиту деце од насиља. Мрежа организација за децу Србије, чији је Ужички центар за права детета члан, имао је свог представника у Радној групи.

Општи циљ овог протокола је обезбеђивање системске континуиране превенције свих облика насиља над децом и осигурање ефикасних, интерсекторских мера заштите када постоји сумња или сазнање о насиљу које укључује децу.

Посебни циљеви Општег протокола су:

(1) Унапређење компетенција стручњака који раде са децом, као и информисање шире јавности, укључујући и децу, о начину поступања у случају сумње да је дете жртва насиља или је у ризику од насиља;

(2) Унапређење оперативних процедура установљених овим протоколом, посебним протоколима и другим актима, које укључују и коришћење инфомационо-комуникационих технологија, које ће осигурати брз, координисан и делотворан поступак који штити дете од насиља и обезбеђује одговарајућу помоћ и подршку детету и члановима његове породице;

(3) Остваривање ефикасне међусекторске сарадње, тј. Институционалних и организационих механизама превенције и заштите деце од насиља у свим областима функционисања државних институција, а нарочито у оквиру Система бриге о породици и демографије, рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, здравља, просвете, омладине и спорта, унутрашњих послова и правде.

Општи протокол дефинише шта је насиље над децом у спортском контексту.

Насиље над дететом у спортском контексту може се испољити кроз психолошко вређање и омаловажавање на основу пола, физичког изгледа или постигнућа (у спорту); сувишни притисак на дете које се бави спортом односно дете спортисту да постиже боље резултате; захтевање сексуалних односа као предуслова за одабир у тим или давање одређене привилегије; физичке повреде или деградирајуће сексуалне ритуале иницијације; режиме исхране који воде поремећајима исхране као што је анорексија или у друге здравствене проблеме; телесно кажњавање или друге форме физичког кажњавања као санкцију за лоша постигнућа; повреде кроз терање на високо ризичне активности у екстремним условима; допинг и коришћење супстанци за побољшање постигнућа; притисак саиграча на коришћење алкохола или дрога; коришћење додатних физичких вежби као казне; захтевање од детета да учествује на такмичењу без обзира на повреду; недозвољавање адекватног одмора.

Општи протокол обавезује Министарство омладине и спорта да донесе свој посебни протокол који је у складу са Општим.

Наиме, неопходно је да надлежна министарства у оквиру система бриге о породици и демографије; образовања и васпитања; омладине и спорта; здравља; правде; унутрашњих послова и рада, запошљавања, борачка и социјалних питања усагласе процедуре у важећим посебним протоколима са процедуром заштите детета предвиђеном овим општим протоколом, као и да остала надлежна министарства и други правни субјекти чија делатност подразумева рад са децом, укључујући јавни и пословни сектор, удружења, задужбине и фондације донесу своје посебне протоколе у складу са Општим протоколом.

Општи протокол за заштиту деце од насиља је обавезан за све учеснике у процесу заштите детета и сачињен је тако да поштује основне принципе Конвенције Уједињених нација о правима детета: право детета на живот, опстанак и развој; недискриминација; најбољи интерес детета; партиципација детета.

Општи протокол за заштиту деце од насиља можете преузети на следећем линку: ОВДЕ.

Закључак Владе о усвајању Општег протокола можете погледати на следећем линку: ОВДЕ.