Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

05.10.2023.

Положај међународних студената у Србији

Представљање истраживања: Пројекат „Отворена Србија“

Ауторка: Нена Васојевић

Место реализације истраживањa: прва фаза истраживања – Универзитет у Београду и Универзитет у Новом Саду; друга и трћа фаза истраживања – Београд

Међународни студенти су све заинтересованији да студирају у Србији. Тачније, од покретања пројекта „Свет у Србији”, 2010. године, број међународних стипендиста се повећава сваке године, али на овој популацији нису рађена истраживања. Резултати из прошлости, као и покретање пројекта „Свет у Србији”, подстакли су нас да се определимо за изучавање привремених миграција међународних студената стипендиста у Србији у 21. веку.

Циљ овог пројекта је био да инострани студенти, примаоци стипендија, који се школују у Србији – у студентском, омладинском, али и друштвеном систему земље – постану видљиви, као и да се креира релевантна база иностраних стипендиста, те да се добију резултати који ће показати који фактори утичу на укључивање страних студената стипендиста у омладински, студентски и друштвени систем Србије.

На основу циља истраживања, прво је било потребно дефинисати профил међународних студената стипендиста који се школују у Србији у 21. веку коришћењем средстава Владе, као и утврђивање главних мотива при доношењу одлуку о школовању у Србији, али и отвореност академске заједнице, омладинског и друштвеног система у Србији према овој групи. Због неистражености теме, непостојања података из ове области, као ни базе на нивоу државе, а ни на нивоу доносиоца и креатора политика школовања међународних студената у Србији, било је потребно одабрати комбиновани приступ (микс метод) истраживању да би се дошло до података и саговорника. Дизајн истраживања је експланаторно секвенцијални. За долазак до саговорника (прва фаза, анкетирање испитаника) користили смо технику „грудве снега“. У другој фази, подаци добијени из онлајн испитивања су нам користили за креирање водича и спровођење фокус групног интервјуа. На крају, синтезом података из прве и друге фазе реализовали смо трећу фазу – вођење интервјуа са групом међународних студената стипендиста који тренутно студирају у Србији, а финансирају се из буџета Републике Србије. Услов је био да су провели минимум шест месеци у Србији.

За потребе истраживања, за прву фазу конструисан је двојезични онлајн упитник који је дистрибуиран онлајн каналима и анкетирање је било анонимно. Такође, и остале две фазе истраживања – интервју са фокус групом и интервјуи са међународним студентима стипендистима – реализоване су двојезично.

(Не)довољно прихваћени

Добијени подаци из све три фазе истраживања показују да расподела у односу на период доласка у Србију и броја одобрених стипендија у оквиру пројекта „Свет у Србији” није ad hoc модел, већ понављајући пројекат стипендија који је Влада Републике Србије укључила у свој годишњи програм (Васојевић, 2022). Добијени подаци указују да се међународни студенти стипендисти осећају прихваћено у друштвеном систему Србије (92,1% испитаника), али с друге стране само 71,5% испитаника процењује да су прихваћени од стране других студената

који нису из програма „Свет у Србији“. На основу дубинског интервјуа открили смо да испитаници процењују да нису прихваћени од стране других студената јер нису укључени у омладинску и студентску политику, да на факултетима немају подршку од својих колега који нису из програма, али ни професора, као и да је највећа препрека језичка баријера. Да би се превазишли идентификовани проблеми потребно је укључити иностране студенте у студентске и омладинске организације, како би заједно учествовали у одлучивању и креирању студентских и омладинских политика. То се једино може учинити промоцијом података и инијацитивом партнерске организације, која је већ показала инијацитиву у пракси. Такође, с обзиром да је као највећи проблем препозната језичка баријера, у будућности је потребно пронаћи механизме који ће утицати на побољшање тренутног стања. Промоцијом добијених резултата и дискусијом омогућиће се откривање свих слабости, те унапређење истих.

Први корак направљен

Истакли би важност и подршку током реализовања пројекта коју су нам пружили партнери. Омогућили су нам да успоставимо сарадњу са представницима (организацијама) које су задужене за студентски стандард и на тај начин смо реализовали активности „Фокус група“ у Студентском граду. Тако је учињен и први корак где су домаћи студенти упознати са популацијом међународних студената и направљена је прва сарадња и мрежа која има потенцијала да се развија. Добијени резултати представљају допринос креирању будућих омладинских и студентских стратегија које ће привлачити и укључивати како стране студенте стипендисте, тако и друге студенте који желе да се школују у иностранству тј. Србији. Такође, најважнији резултати и закључци истраживања су представљени учесницима на пројекту тј. координаторима програма који су присуствовали радионици, као и академској заједници где су дати предлози за унапређење препознатих недостатака и проблема са којима се страни студенти сусрећу у Србији.

Добијени подаци су публиковани у научним часописима и на тај начин су видљиви резултати пројекта. Овај документ представља извештај и промоцију пројекта у складу са потписаним уговором. С обзиром да се ради о извештају не може се сматрати аутоплагијатом. Из наведених разлога није могуће публиковати Извештај у целости, јер ће доћи до кршења академског кодекса приликом публиковања научних радова. Ауторки се можете обратити за добијање Извештаја у целости.

Цело истраживање можете преузети ОВДЕ

Ово истраживање је настало у оквиру Програма подршке истраживачима „Дијалог промена” који спроводи Београдска отворена школа у оквиру пројекта Дијалог промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних власти”. Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији. 

За садржину истраживања искључиво је одговорна ауторка Нена Васојевић и садржина нужно не одражава ставове Београдске отворене школе нити Европске уније.