Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Издвајамо

19.04.2022.

Започело креирање Плана развоја општине Сремски Карловци

У Сремским Карловцима, 14. априла 2022. године, започео је дуго очекивани процес израде локалног Плана развоја.

План развоја општине представља документ развојног планирања највишег реда, доноси се на период од најмање седам година. Циљ израде Плана је стварање визије одрживог развоја општине Сремски Карловци и дефинисање приоритетних циљева развоја и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном коришћењу природних ресурса, обезбеђењу социјалног напретка и смањењу сиромаштва, пружању квалитетне здравствене заштите и образовања, унапређењу културе, поштовању људских и мањинских права и обезбеђењу једнаких могућности за све грађане општине.

Сам процес израде овог важног документа окупиће пред­став­ни­ке локалних ин­сти­ту­ци­ја, не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја, привреде и заинтересованих грађана. Покрет горана Војводине је делегирао два представника у тематске Радне групе, и то: Владимира Будалића у РГ за Друштвени развој и Николу Благојевића у РГ за Инфраструктуру и заштиту животне средине. Циљ Покрета горана Војводине је да учешћем у процесу додатно допринесе:

  • Јачању дијалога и партиципације на локалном нивоу
  • Усклађивању локалног Плана развоја за ци­ље­ви­ма Ује­ди­ње­них на­ци­ја о одр­жи­вом раз­во­ју до 2030. године.
  • Креирању механизма за континуирано праћење и евалуацију реализације Плана развоја, од стране локалне заједнице

На првом радном састанку урађена је анализа снага и слабости општине Сремски Карловци, као и потенцијала и претњи одрживом развоју. Након тога су дефинисани кључни изазови и проблеми у оквиру дефинисаних области. Пред Покретом горана су још два званична састанка радних група, на којима ће се радити на дефинисању приоритетних развојних циљева, као и мера које треба да се реализују како би достигли зацртане циљеве. Покрет ће у оквиру пројекта “Дијалог за одрживу локалну заједницу” стварати простор за учеће шире заједнице, кроз механизме за прикупљање предлога и коментара од стране грађана, као и њихову обраду у оквиру Радних група.

Координацију и подршку општини Сремски Карловци у изради Плана пружа Републички секретаријат за јавне политике, а читав процес се финансира из средстава влада Немачке и Швајцарске, у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који  спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Покрет горана Војводине ову активности спроводи у склопу пројекта “Дијалог за одрживу локалну заједницу” који се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније.