Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

09.11.2021.

Фокус група са родитељима - Дијалогом до унапређених политика заштите деце од насиља у спорту

Ужички

Ужички центар за права детета је организовао фокус групу на тему „Безбедност и заштита деце у спортско-рекреативним активностима“ са родитељима деце која учествују у активностима спортских клубова.

На фокус групи су остварени увиди у то на који начин родитељи перципирају безбедност деце и младих у оквиру спортских удружења, прихватљива/неприхватљива понашања у спортским клубовима, шта су њихови предлози за унапређење безбедности деце у овом домену. Родитељи су дали повратну информацију на нацрт предлога Правилника за заштиту деце од насиља у спортско-рекреативним активностима. Дали су предлоге за његово унапређење, јер страхују да би преопширност условила пренормираност која у пракси не би била примењива.

Богата дискусија се развила на следеће теме: перцепција различитих врста насиља у спорту, ставови према насиљу у спорту, заштита права на приватност, начин реаговања у случају насиља, превентивне активности у раду клубова, правила избора професионалаца и волонтера који раде са децом, правила понашања у односу на децу, организација послова и активности на унапређивању безбедности деце; посебна правила за избегавање ризика у безбедности деце на такмичењима и активностима у организацији спортске организације /свеза укључујући и безбедност у превозу деце.

Родитељи су сагласни са тим да би Правилник требало да усвоје спортске организације односно спортски савези, а локалне самоуправе предвиде као модел и услов на конкурсима, у циљу дефинисања минималних стандарда рада са децом у погледу заштите од насиља. Истичу да им је нарочито важно да се дефинишу: 1) правила избора професионалаца и волонтера који раде са децом, односно услови које лице треба да испуњава, поступак одабира и провере важних података лица која раде са децом, изјава о посвећености заштити деце која би била саставни део уговора сваког волонтера и професионалног запосленог /ангажованог лица, стручњака у спорту, обавеза да се при закључењу уговора са ангажованим лицима предочи утврђена политика заштите деце као и да сваки уговор садржи одредбу да је непридржавање правила један од раскидних услова уговора и; 2) правила понашања у односу на децу, односно општа правила опхођења која важе за све учеснике: децу, спортске стручњаке, родитеље, помоћне раднике; правила опхођења између деце, правила опхођења према родитељима и правила опхођења родитеља, посебна правила поступања тренера-инструктора-других лица према деци.

Перспектива родитеља ће бити значајна у намери Ужичког центра за права детета да се иницира дијалог за успостављање законских процедура и правила за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у сектору спорта. Пројекат треба да покрене процес израде предлога за унапређења политике превенције и заштите деце од насиља у овом сектору.

Ужички центар за права детета реализује пројекат „Дијалогом до унапређених политика заштите деце од насиља у спорту“ који се спроводи уз подршку Европске уније у оквиру програма „Дијалог промена“ којим координира Београдска отворена школа.