Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

06.06.2023.

Наставак дијалога Ужичког центра за права детета и Министарство спортс у заштити деце од насиља у сектору спорта

Одржана је прва седница Комисије за стратешко планирање у области борбе против негативних појава у спорту и заштите интегритета у спорту, у Спортском савезу Србије, 30.05.2023. у оквиру Савета Министра спорта и на њој су учествовале представнице Ужичког центра за права детета, Јелена Жунић Цицварић, директорка програма и Биљана Лајовић, експерткиња УЦПД. Прва тачка дневног реда се односила на израду Правилника о ближим условима о начинима препознавања облика злостављања, злоупотребе, дискриминације и насиља над децом у спорту (Закон о спорту члан 4. Став 6.).

Министарство спорта и УЦПД су остварили сарадњу у процесу креирања садржаја Посебног протокола за заштиту деце у спорту и спортским активностима и Приручника за примену посебног протокола. Анализа правног оквира и пословања правних субјеката чија делатност укључује децу, који је спровела Мрежа организација за децу Србије (МОДС) и Уницеф, указује да Министарство спорта још увек није усвојило Правилник о ближим условима о начинима препознавања облика злостављања, злоупотребе и дискриминације и насиља над децом у спорту. Правилник треба да дефинише различите облике насиља, злостављања, занемаривања, злоупотребе и дискриминације, као и начине њиховог препознавања кроз непосредно опажање. Имајући то у виду, Министарство је иницирало да се рад на нацрту Правилника настави и интензивира, како би што пре законске норме о мерама за спречавање насиља према деци у спортском контексту биле операционализоване.

Будући да је израда нацрта Посебног протокола при крају, постоји потреба да се процес израде Правилника одвија паралелно како би се на свеобухватан начин препознавање насиља повезало са поступањима у случају насиља, на шта рефлектује Посебан протокол. Стога је Министарство спорта је позвало УЦПД да присуствује састанку и буде део савета за спорт који је задужен за политике заштите деце од насиља у сектору спорта.

Важна је намера Министарства спорта да усклади нормативни оквир у области заштите деце од насиља у спорту. Анализа прописа у области спорта показује да, упркос извесним позитивним помацима, норме о забрани насиља према деци у спортским организацијама нису разрађене и на адекватан начин операционализоване. Због тога је неопходно успоставити делотворне механизме и процедуре којима се осигурава безбедност деце укључене у спортске активности, смањују ризици од насиља и спречава сваки вид насиља према деци и обезбеђује адекватно реаговање у случајевима сумње да је насиље извршено. Потребно је и обезбедити адекватан надзор над њиховом применом. Имајући у виду штетне последице насиља према деци, начелне норме о забрани насиља над децом у спортском окружењу нису довољне, већ је неопходна њихова операционализација. То подразумева успостављање јасних критеријума за регрутацију особља у спортским организацијама које раде са децом, развијање одговарајућих процедура којима се осигурава безбедно окружење за децу и смањује ризик од било ког вида насиља над децом. Неопходно је, такође, усвојити посебне протоколе о начину поступања у случајевима сумње на насиље према деци од стране спортских организација и клубова, којима се обезбеђују благовремено реаговање, заустављање насиља и санкционисање починилаца.
Препоруке за Министарство спорта- Анализа правног оквира рада и пословања правних субјеката чија делатност укључује децу (Мрежа организација за децу Србије и УНИЦЕФ, 2023)

1. Према Закону о спорту, стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или који су поред основне стручне оспособљености, посебно стручно оспособљени за стручни рад са децом, али су појмом „дете” обухваћена само деца млађа од 16 година. Потребно је да се појам „дете” редефинише тако да обухвата све особе млађе од 18година које нису законски или судски еманциповане.

2. Декларативне законске норме о забрани насиља према деци у контексту спорта треба разрадити и операционализовати усвајањем Правилника о ближим условима о начинима препознавања облика злостављања, злоупотребе, дискриминације и насиља над децом у спорту.

3. Усвојити Посебан протокол за заштиту деце и младих у спортским и рекреативним активностимакојима ће се утврдити процедуре које се у спортским организацијама примењују у циљуобезбеђивања сигурног окружења за децу, смањења ризика и превенирања свих видова насиља над децом, као и благовременог и делотворног реаговања у случајевима сумње на насиље.

4. Прописати да су установљени механизми и процедуре за спречавање насиља над децом у контексту спорта од стране спортских организација чији се годишњи и посебни програми од јавног интереса (су)финансирају средствима из буџета, а односе се на спортске активности које укључују децу, неопходан услов за додељивање средстава. 

5. У општи део плана стручног усавршавања за спортска занимања тренер у спорту, инструктор у спорту и организатор рекреације у спорту уврстити садржаје који се специфично односе на рад са децом и спречавање насиља и злоупотребе деце у контексту спорта.

6. Актима спортских савеза у области спортске рекреације и спорта ближе разрадити норме о забрани злоупотребе, злостављања и насиља и прописати санкције за кршење ове забране, као и начине препознавања, пријављивања и реаговања у случајевима сумње на насиље према деци укљученој у рекреативне активности.

7. Правилник о лиценцирању спортских стручњака у области рекреације и фитнеса допунити одредбама о посебним условима за спортске стручњаке који раде са децом укљученом у ову врсту активности.

8. Допунити Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима одредбом којом се, као једна од последица правноснажне осуде лица за кривично дело против полне слободе малолетника, уводи забрана оснивања и учлањивања у удружења чије су активности везане за рад са децом. Сагласно томе допунити Закон о удружењима искључивањем могућности да ова лица буду оснивачи и чланови удружења чије су активности везане за рад са децом.

9. Законом о удружењима прописати обавезу удружења која у своје активности укључују децу да успоставе интерне процедуре за спречавање и заштиту деце од насиља од стране чланова удружења.