Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Вести

21.12.2022.

Подршка сектору спорта у превенцији и заштити деце од насиља

Сваког дана широм земље велики број деце учествује у спортским активностима, рекреативног или такмичарског типа, на јавним просторима, у школама, спортским клубовима и другим организацијама. У томе им помажу и подстичу их бројни родитељи, тренери, спорски функционери и друга лица. Бављење спортом почиње у све млађим узрастима, што се темељи и на чињеници да је за децу физичка активност природна форма кретања која подразумева изазов и уживање засновано на игри. За највећи број деце спортске активности су позитивно животно искуство, које им омогућава унапређење сопствених физичким могућности, побољшава здравственог стања и развиј социјалних односа са другима. Постоје, међутим, и она деца за које је бављење спортом скопчано и са негативним, често и трауматичним, искуством, у виду дискриминације, насиља, злостављања, искоришћавања, прекомерног тренирања, оштећења здравља, и негативног утицаја на психосоцијални и моторички развој или образовање. Све јавне власти и сви учесници у спорту се таквим негативним појавама у спорту морају одлучно супротстављати, како правним тако и друштвеним средствима. 

У контексту ове теме треба имати у виду новине на новоу јавних политика, које су отвориле могућности за унапређење стања по питању безбедности деце у сектору спорта. Почетком 2022. године Влада Републике Србије усвојила је ревидирани текст Општег протокола за заштиту деце од насиља, који прописује мере заштите деце од насиља и за сектор спорта који је у надлежности Министарства спорта, а које до сада није био носилац одговорности у системској заштити деце од насиља. Ова обавеза укључује и захтев да Министарство спорта донесе и усвоји посебан секторски протокол и друге пратеће акте којима се помаже спортским клубовима, организацијама, савезима да спроведу ефикасне мере заштите деце од насиља у доменима свог рада. 

Препознавањем улоге Министарства спорта у превенцији и заштити деце од насиља, допринело се достизању стандарда заштите деце од насиља који произилазе из међународних обавеза преузетих потписивањем и ратификацијом уговора о људским правима – на првом месту Конвенције о правима детета, као и Акционим планом за преговарачко поглавље 23 у процесу приступања Србије Европској унији.

Ужички центар за права детета жели да унапреди примену јавних политика заштите деце од насиља у сектору спорта кроз конструктивни дијалог и партнерство са доносиоцима одлука, спреман је да пружи подршку и помоћ Министарству спорта у процесу израде Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у сектору спорта (што произилази из Општег протокола за заштиту деце од насиља) и израде Приручника за примену Посебног протокола, што је један, али нужан корак у циљу стварања безбедног, ненасилног окружења у домену спорта.

Ужички центар за права детета кроз прву фазу пројекта „Дијалог промена“ дао је значајан допринос ревидирању текста Општег протокола за заштиту деце од насиља, заговарањем да се његове одредбе прошире и на сектор спорта. Тиме је начињен помак ка унапређивању и усаглашавању националног законодавног оквира који се односи на заштиту деце од насиља и злостављања у сектору спорта, области која претходно није на адекватан начин регулисана и где су постојали значајни недостаци.