Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Ужички центар за права детета

УЦПД

 

Назив пројекта: " Подршка сектору спорта у превенцији и заштити деце од насиља"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ: Допринети успостављању конструктивног дијалога заинтересованих страна и јавних власти у домену превенције и заштите деце од насиља у области спорта

Специфични циљеви: 1) Унапредити дијалог између јавних власти и заинтересованих страна у циљу превенције и заштите деце од насиља у спорту; 2) Иницијални састанци са представницима Министарства омладине и спорта и формирање тима који ће се бавити одабраном тематиком; 3) Израда нацрта и приручника за Посебни (секторски) протокол за заштиту деце од насиља у спорту; 4) Подизање степена информисаности шире јавности о важности ове теме

Очекивани резултати: 1) израђен Посебни протокол  који је усаглашен са заинтересованим странама и јавним властима; 2) Унапређен квалитет дијалога ОЦД и доносиоца одлука у сектору спорта, а на тему заштите деце од насиља; 3) Ојачани капацитети актера у сектору спорта за примену мера и активности на заштити деце од насиља у спорту

Ужички центар за права детета (УЦПД)  се бави свим питањима из домена остваривања права детета, а нарочито у следећим областима: образовање и информисање о правима детета, остваривање права на образовање, квалитет образовања и поштовања права детета у образовном систему, заштита деце од насиља и дискриминације, мониторинг и независно извештавање о правима детета, развој предлога јавних политика које се односе на унапређење права детета и осигурање поштовања права деце на учешће у доношењу одлука и активном учешћу у друштву. УЦПД је у последње три године развио три предлога практичних политика које се односе на остваривање права детета, који су засновани на ставовима деце и младих, као и других грађана. Они су поднети надлежним доносиоцима одлука, али још увек нису као такви примењени у целости. Ипак, неке препоруке за унапређивање одређених политика предложених тим документима постала су законска решења

Вести партнера