Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2022/23

Удружење Ужички центар за људска права и демократију

Ужички

 

Назив пројекта: " Дијалогом до  родно одговорних политика"

Трајање пројекта: 01/10/2022 - 31/07/2023

Општи циљ:  Допринос  успостављању праксе  делотворног дијалога ОЦД и локалне самуправе града Ужица у процесу синхронизације родне политике и политике запошљавања

Специфични циљеви: 1)  Изградња капацитета чланова саветодавних тела за родну равноправност и запошљавање и ОЦД за заједничко деловање и промоцију локалних политика реализацијом едукације и локалних акција; 2) Дефинисати препоруке за континуирану синхронизацију родних политика са другим локалним политикама; 3) Успоставити дијалог о синхронизацији родних политика са политиком запошљавања између Савета за родну равноправност и запошљавање и организација цивилног друштва, медија доношењем годишњих планова рада и израдом годишњих извештаја о раду ова два савета; 4) Да се информише и укључи јавност у процес синхронизације родних политика 

Очекивани резултати: 1) Изграђени капацитети 45 чланова саветодавних тела за заједничко деловање и промоцију локалник политика које су родно осетљиве; 2) Дефинисане препоруке за континуирану синхронизацију родних политика и унапређење ЛПЗ које подразумевају дефинисање родно осетљивих циљева и индикатора у плановима за 2024. годину; 3) Успостављен систем дијалога о синхронизацији родних политика који је примењив и на друге области деловања које су у надлежности јединице локалне самоуправе; 4) До 10000 грађана информисано, а до 3000 укључено у процес синхронизације родних политика

Удружење Ужички центар за људска права и демократију је настало 1998. године као неформална група грађана, да би се званично регистровало 2000. године. Удружење је основано са циљем стварања друштва једнаких могућности зановано на грађанском активизму. Своје деловање удружеље усмерава ка подизању квалитета живота грађана успостављањем владавине права и поштовањем, заштитом и унапређењем људских права. 

 

 


Вести партнера