Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Удружење студената са хендикепом

УСХ

Назив пројекта: „Дијалог за развој инклузивних политика у области ученичког и студентског стандарда за ученике и студенте са хендикепом у локалним заједницама“

Трајање пројекта: 16/08/2021 – 29/07/2022

Општи циљ: Успостављање дијалога за развој подршке ученицима/ама и студентима/кињама са хендикепом у остваривању права на подршку од стране јединица локалне самоуправе (ЈЛС)

Специфичан циљ: Укључивања принципа друштвене праведности и социјалне инклузије у развоју нових или унапређењу постојећих политика ЈЛЦ у Србији, које обезбеђују различите видове подршке ученицима/ама и студентима/кињама у локалним заједницама, а у функцији обезбеђивања подршке ученицима/ама и студентима/кињама са хендикепом и ученицима/ама и студентима/кињама из других друштвених група које су у ризику од социјалне искључености

Очекивани резултати: 1) Идентификован број ЈЛС које додељују стипендије ученицима/ама и студентима/кињама и ниво омогућености коришћења тих стипендија од стране ученика/ца и студената/киња са хендикепом; 2) Примери добрих пракси у примени инклузивних политика у ЈЛС; 3) Виши ниво свести јавности и кључних актера о значајности подршке особама са хендикепом; 4) Активно учешће и допринос кључних актера развоју инклузивних политика за ЈЛС; 5) Свест кључних актера о друштвеној одговорности и значају промене инклузивних јавних политика за друштвени положај ученика/ца и студената/киња са хендикепом; 6) Унапређење капацитета запослених у ЈЛС за примену јавних инклузивних политика

Удружење студената са хендикепом (УСХ) је невладина, нестраначка, непрофитна организација која се бори за остваривање и поштовање људских права и изједначавање могућности младих и студената/киња са хендикепом кроз креирање услова за инклузивно формално и неформално образовање и примену социјалног модела приступа хендикепу. УСХ је једна од првих организација у Србији која окупља младе људе са различитим типовима хендикепа, без обзира на медицинску дијагнозу, као и младе људе без хендикепа кроз инклузивни приступ. Следећи визију „Једнаке могућности за све“, УСХ  усмерава своје активности ка већој социјалној укључености особа са хендикепом, изградњи цивилног друштва заснованог на једнаким могућностима и равноправности свих грађана/ки, ненасиљу, недискриминацији, уважавању различитости и поштовању људских права.  

Вести партнера