Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

Партнери 2021/22

Едукативни центар - Крушевац

Партнери 2021/2022

Назив пројекта: „Гранације за младе у локалним политикама и пракси“

Трајање пројекта: од 01/02/2021 – 31/07/2022

Општи циљ: Приступити проблему недовољне запошљивости и запослености младих на нивоу локалне заједнице на стратешки начин, укључујући све релевантне актере кроз јавни дијалог, изградњу међусекторског деловања и креирање свеобухватног програма Гаранције за младе

Специфични циљеви: 1) Јачање капацитета локалних актера и локалне јавности и грађана/ки за креирање иновативне стратегије и нових алата за успостављање делотворног дијалога о јавним политикама и пракси са доносиоцима одлука; 2) Успоставити међусекторску сарадњу релевантних актера у области запошљивости и запослености младих и покренути процес креирања системског приступа запошљавању младих; 3) Ојачати капацитете и позицију организација цивилног друштва у процесима дијалога о јавним политикама и пракси са јавним властима; 4) Активно заговарати за укључивање програма Гаранција за младе у локалне јавне политике и праксу

Очекивани резултати: 1) Успостављен јавни дијалог релевантних актера у области запошљивости и запослености младих са доносиоцима одлука; 2) Ојачани капацитети и позиција организација цивилног друштва у процесима дијалога о јавним политикама и пракси са властима; 3) Успостављена међусекторска сарадња и покренут процес креирања системског приступа запошљавању младих; 4) Активно заговарање за укључивање програма Гаранција за младе у локалне јаве политике и праксе

Едукативни центар - Крушевац основан је 2000. године као невладино, нестраначко и непрофитно удружење грађана/ки са визијом развијеног цивилног друштва које поштује и штити права сваког грађанина. Бави се јачањем грађанских иницијатива у заједници и подизањем свести о значају и улози грађана/ки у процесима доношења одлука, као и укључивању грађана/ки у креирање, спровођење и праћење јавних политика и пракси на локалном, националном и међународном нивоу. На нивоу Крушевца, ЕЦК је препознат као организација која спроводи активности највећим делом у области активног укључивања грађана/ки у процесе доношења одлука које се њих тичу, као и у укључивање у процесе дефинисања потреба и приоритета, креирања и праћења спровођења локалних политика и пракси.

Вести партнера